Oppsummering av bygdeutviklingsprosjektet Junkerdal

 

 

Innledning

Kommunestyret vedtok satsingen på bygdeutvikling (BU) i Junkerdal 14.09.00. Arbeidet ble startet opp vinteren 2001. Hovedmålet for prosjektet var å skape levedyktige bygder. En ville også skape grunnlag for videre eksistens av eksisterende næringer, men også grobunn for nye nisjenæringer. På denne måten kan en opprettholde små samfunn.

 

Et folkemøte ble arrangert der ordfører og representanter fra fylkeskommunen var til stede. Gruppearbeid ble satt i gang samme kveld og resulterte i at flere gode næringsidéer kom frem.

 

I samarbeid med kommunen har en lokal arbeidsgruppe jobbet med idéene. Kommunen skulle i arbeidet fungere som sekretær og ha en formidlingsfunksjon, slik som bistand med å skrive referat fra møter, skrive søknader og kontakte sentrale aktører i fylkeskommunen og departementene osv. Gruppa skulle koordinere arbeidet slik at eksterne- og lokale aktører lettere kunne formidle/ fremme sine nærings idéer.

 

Da gruppa innså at arbeidet med å lede prosjektet ville kreve stor innsats mente vi at det måtte opprettes en egen prosjektlederstilling. Det var opprinnelig meningen å opprette en 33% stilling for en person som skulle jobbe med å lede BU prosjektet. Den som var tiltenkt stillingen trakk seg av hensyn til ny jobb. Ingen andre hadde anledning å påta seg arbeidet. Resultatet ble at kommunen mer eller mindre overtok som leder av prosjektet. Det betyr at en større arbeidsbyrde og ressursbruk er lagt på kommunen enn først foreslått

 

Hva er gjort?

Det er blitt jobbet jevnt og trutt med forskjellige tiltak og idéer. Prosjektgruppa prøvde å gripe fatt i de idéer som hadde komme frem på folkemøtet.

 

Ved-produksjon for ungdom

En av de første tiltakene som det ble jobbet med var et ungdomsretta arbeidstiltak med vedproduksjon ved hjelp av en vedmaskin som kappet, kløyvde og satt veden i sekk. Det var en positiv holdning til iverksetting av tiltaket for unge. Det var likevel skepsis til hvordan en med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven kunne la de yngste jobbe her. Løsningen på dette kunne være at én voksen vil ha tilsyn til en arbeidsgjeng og jobbe 2 timer 1-2 dager i uken.  Gjensidige forsikring sier at barn har mulighet å gjøre lettere arbeid, men at en må tegne yrkesskade forsikring pr. arbeider, denne koster kr. 250,- . Vedmaskinen ble innkjøpt privat og har vært i funksjon, men ikke som opprinnelig tenkt for ungdom.

 

Grønn omsorg

I forbindelse med et nasjonalt prosjekt for bruk av gården som ressurs for opplærings-, helse- og sosialsektoren ønsket også prosjektgruppa å få oversikt over eventuelle gårdbrukere som kunne være interessert i eller som hadde planer om grønn omsorg.

Tiltak kunne for eksempel være planer om gårdsbarnehage, skolefritidsordning, gården som tilpassa læringsarena for enkeltelever, grupper eller klasser, helge - og ferieavlastning for barnevernet eller grupper, tilrettelagt psykiatri, arbeidstrening for psykisk utviklingshemmede, tilbud til enslige foreldre, fritidstilbud til ungdom eller dagtilbud til flyktninger m.m. Videreføring av dette inngår i en nyetablering Junkerdal kennel.

 

Hyttebygging og arealplanlegging

Det er gjennom kommuneplanens arealdel og bruks- og verneplan arbeidet vært et samarbeid i forhold til næringsetablering opp i mot verneområdet. Arbeidsgruppa har vurdert plassering av hyttefelt i Junkerdal og tegnet på kart hvor slike hyttefelt kunne ligge. Det har utover dette blitt holdt møter og befaringer gjennom arealplan arbeidet. Her er det lagt ned et stort arbeid både i arbeidsgruppa BU og i kommunen samt fylkesmannen som har ledet verneplan arbeidet. Det må derfor innregnes bruk av personalressurs i denne sammenheng. Hytter vil skape tilstrømming i sesongene. Hyttebygging vil skape næringsvirksomhet under bygging, men også få ringvirkninger i form av andre tjenester som bygda kan gi hytteeiere gjennom året. Samtidig skal hensynet til miljøet og verna områder for øvrig tas. En utstrakt hyttebygging vil føre til at utbedring av eksisterende bro må utbedres eller erstattes med ny bro (se beskrivelse Innlandet bro).

 

Utvikling av Junkerdal turistsenter

BU- gruppa konkluderte tidlig med at Junkerdal Turistsenter er et viktig element for at bygda skal få en positiv utvikling. Senteret har helt siden det ble bygget vært av stor betydning på mange områder. Det gir liv til bygda, skaper faste arbeidsplasser og gir deltids arbeidsplasser for lokal ungdom. Dette er i tråd med tankene rundt BU prosjektet.  Det har derfor vært viktig å finne tiltak som kan bidra til at senteret får en positiv utvikling. Flere forhold har vært vurdert og drøftet, og som konkret tiltak ble det vinteren 2003 gitt kommunal støtte til etablering av en half-pipe bakke for snøbrett (vedlagt formannskapssak 38/03 ). Tilskuddet var på kr. 50.000,-, og må kunne beregnes som en del av kostnadsgrunnlaget i prosjektet. I tillegg en del eget arbeid i forhold til vurdering av senterets muligheter.

 

Junkerdal kennel

Etablering av næringsvirksomhet knyttet til utmark har vært et satsningsområde i BU prosjektet. Det har vært jobbet med ulike delprosjekter innenfor dette området ( se egen liste ). Randi Torland er i ferd med å gjennomføre en etablering i Junkerdal som inneholder flere elementer som baserer seg på tilknytning til utmark. Forretningsplanen omfatter bl.a. grønn omsorg, hytte utleie, kennel, turistkjøring med hundespann, salg av hundefôr m.m. I forbindelse med etableringen har Torland fått et kommunalt tilskudd på kr. 50.000,- ( vedlagt formannskapssak 153/02 ).  Dette tilskuddet må kunne regnes inn som en del av Junkerdal bygdeutviklings prosjekt. I tillegg har det vært nedlagt en betydelig personalressurs i ulike prosjekter knyttet til utmark.

 

Røye-oppdrett

Det har gjennom flere år vært arbeidet for etablering av et røye oppdrett i Junkerdal ( Fjellfisk AS v/Lasse Bredesen ). Dette har av flere årsaker foreløpig strandet. Det ble gitt kommunalt tilskudd til forprosjekt og konsesjonssøknad allerede i slutten av 1999. Konklusjonene er foreløpig at de fysiske forholdene ligger godt til rette for selve oppdrettsanlegget for røye, men problemet knyttes til vernede vassdrag og mulig vannforurensning  ( vannforsyning ).

 

Junkerdal villmarkssenter

Som et ledd i prosjektet ble det arbeidet en del med mulig etablering av et villmarkssenter i Junkerdal ( Jim Aronsen ). Dette var tenkt som et spesialtilbud med overnatting og aktiviteter knyttet til enkle og barske forhold. Prospektet skiller seg en del ut fra det tilbudet som Randi Torland har etablert, men har av ulike årsaker ikke kommet videre etter forprosjekt-stadiet.

 

Innlandet bro

En hovedkonklusjon som er dratt fra BU prosjektet er at en ny bro over Innlandet må være på plass for at næringsutvikling kan skapes og utvikles i Junkerdal. Dagens bro tåler ikke den belastning den får på grunn av skader på broen og dårlig vedlikehold. Det eksisterende landbruket er avhengig å forsere brua om sommeren for å kunne drive et effektivt landbruk. Annen næring vil også være avhengig av tilgjengelighet på dette punktet. Derfor blir broen den viktigste strategiske faktor for at næringsvirksomhet kan forsette. Det eksisterer også bro ved Solvåglia, men problemet med denne er veinettet videre ut på R77 fra øst og til øst. Svingen ut på veien blir for krapp i tillegg er det uoversiktlig punkt for trafikkerende.

 

Det er blitt arbeidet mye med planene for ny bro i 2002. Ny bro ble prosjektert, men det fins foreløpig ikke penger til ny bro. Broprosjektet må politisk behandles og et budsjett satt av til formålet ny bro. Mye arbeid og personalressurser er brukt i tillegg til kjøp av konsulent bistand for prosjektering.

 

Utvikling av nettsted: junkerdal.no

Arbeidsgruppa for BU prosjektet ønsket å oppsummere arbeidet som er gjort til nå for å synliggjøre resultater. Derfor er det engasjert konsulent til å utvikle en nettside for Junkerdal. Her har det gått en del tid med på å planlegge og utforme et innhold for siden. Utseende på siden jobbes det enda med. Domenenavnet her blir junkerdal.no. Nettsiden forventes ferdig før jul.

 

Utviklingen på Storjord

En prosjektgruppe (interim styre) har jobbet i lang tid med å realisere et nasjonalpark senter på Storjord. Endelig er prosjektet fullfinansiert og er i ferd med å realiseres. Kommunen har i alle år arbeidet har pågått vært sterkt involvert. Kommunen bidrar med Kr. 4 millioner til prosjektet som har en totalkostnad på Kr. 13 millioner. 

 

Det forventes at utviklingen av det nye nasjonalpark senteret på Storjord vil skape positive ringvirkninger for nye- og eksisterende næringer også i Junkerdal. Den nye Junkerdal nasjonalpark forventes også å skape interesse og tilstrømming. Arbeidsplasser kan på sikt etableres og knyttes til både senteret og parken. På denne måten vil Junkerdal samfunnet være viktig aktører for aktiviteter og virksomhet knyttet til dette. 

 

Avslutning av BU-prosjekt

Formannskapet med Ordfører har i møte 12.10.04 foreslått å avslutte BU-prosjektet, men at midlene tildelt skal brukes til formålet. Sekretær for gruppen vil kalle inn til møte og orientere om dette.

 

Broprosjektet Innlandet vil også være avgjørende for videre utvikling og blir tatt opp som egen sak i formannskap og kommunestyre.

 

Tim Christian Moseng

Kommuneplanlegger