Nordland nasjonalparksenter skal være et utstillingsvindu for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, den nye Junkerdal nasjonalpark og andre nasjonalparker og verneområder i Nordland. Senteret skal også vise sammenhengen til de store villmarksområdene på svensk side av grensen. Det blir videre en møteplass for forvaltning og ulike brukergrupper. Nordland nasjonalparksenter skal informere om natur og vern, inspirere til friluftsliv og naturopplevelser og arbeide for kulturforståelse med særlig vekt på det samiske kulturinnslaget.

Det nye Nordland nasjonalparksenter skal bygges i tilknytning til Saltdal Turistsenter på Storjord, ved vestenden av Junkerdalen. I nasjonalparksenteret er det planlagt investert mellom 15 og 18 mill. kroner og det tas sikte på offisiell åpning av senteret 2. juli 2005 Saltdal Turistsenter er allerede et innarbeidet stoppunkt for veifarende, med tilbud på overnatting, bespisning og med eget utendørs badeanlegg. Senteret har også et stort antall oppstillingsplasser for campingvogner. Over 200.000 mennesker er innom dørene ved turistsenteret i sommermånedene. Like ved turistsenteret ligger Polar Camping som også har utleiehytter og oppstillingsplasser for campingvogner.

Statskog har i en årrekke drevet en omfattende tilrettelegging for friluftsliv og fritidsaktiviteter på Storjord. Her finnes et arboretum, og det er bygd et nett av natur- og kulturstier med bruer, infotavler, rasteplasser, gapahuk og bålplasser og også en tjæremile, det er foretatt markering av historiske funn fra steinalderen samt geologiske fenomen som jettegryter, dødisgroper m.v.
Nasjonalparksenteret legges derfor til et område som allerede er et besøksmål og stoppested for folk som ferdes langs E6 og RV 77. Senteret vil forsterke denne effekten. Det er ønskelig med en videreutvikling av innhold og sammenhenger slik at Storjord etter hvert framstår som en mer markert "aktivitetspark" i Nordland og Nord-Norge, mener prosjektgruppa for nasjonalparksenteret, og foreslår blant annet et nordnorsk skogbruksmuseum og et nordnorsk vegmuseum i området ved nasjonalparksenteret.

Du finner hele forprosjektet beskrevet på Saltdal kommune sine hjemmesider dit du kommer ved å trykke på denne lenken.
Nasjonalparksenteret skal bygges like ved Saltdal Turistsenters anlegg. Tegninga er ved Kenn Ole Moen og er gjengitt etter revidert forprosjekt/propekt for Nordland nasjonalparksenter.
Nordland nasjonalparksenter