Junkerdalen ble "oppdaget" av botanikerne allerede på 1800-tallet og så tidlig som i 1928 ble en rekke planter som vokser i området Junkerdalsura - Solvågtind fredet. Området for plantelivsfredning ble utvidet i 1935 og da kom blant annet området Stor-Graddis med. Denne fredningen innebar forbud mot innsamling og ødelegging av en rekke planter. I 2000 fikk deler av det gamle plantevernområdet et sterkere vern gjennom opprettelsen av Junkerdalsura naturreservat på 13.725 dekar og Stor-Graddis naturreservat på 4.600 dekar. Den nye Junkerdal nasjonalpark omfatter et område på vel 680 kvadratkilometer.
I kortform er Junkerdalsura naturreservat omtalt slik på hjemmesidene til fylkesmannen/miljøforvaltningen i Nordland: "Grønlandsstarr, bergjunker og fjellsolblom er noen av spesialitetene. Spesielle planter gir ofte et spesielt dyreliv. Funnet av sommerfuglen polarblåvinge (Agriades glandon) i Junkerdalen er et eksempel på dette. Spesialitetene er ikke bare knyttet til vekstforhold. De mange sjeldne artene er også viktige for å forstå hvordan plante- og dyrelivet har spredd seg etter siste istid."
Klikk her for en beskrivelse av Junkerdalsura naturreservat.
Stor-Graddis naturreservat er i kortform omtalt slik:
"Formålet med fredningen er å bevare en variert og spesiell furuforekomst med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området: har botaniske interesser knyttet til kalkrik grunn, det har en gammel og storvokst furuskog og betydelig med tørrgadd og læger."

Her finner du mer om Stor-Graddis naturreservat.
Junkerdal nasjonalpark
Området mellom Junkerdalen og Balvatn (i henholdsvis Saltdal kommune og Fauske kommune) er et av de få større og i stor grad uberørte naturområder vi har igjen i Nordland. Allerede i NOU nr 13/1986 kom forslag om å vurdere området med tanke på å opprette en nasjonalpark. I 2003 kom utkastet til en bruks- og verneplan for det som ble betegnet som Junkerdal - Balvatn nasjonalpark. Høringsrunden viste stor grad av enighet omkring verneforslaget, og på nyåret i 2004 var Junkerdal nasjonalpark et faktum.

Klikk her for en nærmere beskrivelse av Junkerdal nasjonalpark.